ÖVERKLAGA/BESTRIDA

För att bestrida en kontrollavgift måste det skes skriftligt via post.

Inled med att beskriva vad ert skäl till att ni bestrider kontrollavgiften är, förklara vad som har hänt och vilken del av kontrollavgiften ni inte tycker är korrekt. All dokumentation som kan styrka er sak, som t.ex. bilder, hyresavtal eller annan dokumentation bör bifogas. När vi mottagit en invändning så sänds ärendet vidare till våra handläggare för granskning, vartefter ett svarsbrev kommer att sändas till registrerad fordonsägare om inte annan adress angivits.

Det är viktigt att ni anger kontrollavgiftens OCR/kontrollavgiftsnummer för att er överklagning skall registreras. KONTROLLAVGIFTSNUMRET står med stora tryckta siffror upp till höger på våra kontrollavgifter och består alltid av en åttasiffrig serie t.ex. "805550-12345678". Om ni vill bestrida en påminnelse så står denna serie som debiteringsnummer likt "805550-12345678-111".Information som måste vara med vid bestridan:

  • Kontrollavgiftsnummer/debiteringsnummer
  • Ditt för och efternamn
  • Motivering till bestridanNär allt är ifyllt kan ni skicka brevet till Box 9018, 171 09 Solna.